План за за работата на училищната комисия за превенция на противообществените прояви за учебната 2022/2023

План за работата на училищната комисия по БДП за учебната 2022/2023

План за квалификационната дейност за учебната 2022/2023

План за дейността на методическото обединение на учители - прогимназиален етап за учебната 2022-2023 година

План за дейността на методическото обединение на учители - начален етап за учебната 2022-2023 година

Годишен план за учебната 2022/2023 година

План за защита при бедствия, аварии и катастрофи за учебната 2022/2023 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022/2023 година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2022/2023 година

План за контролната дейност на директора за учебната 2022/2023 година

Годишна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание за учебната 2022/2023 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2022 - 2023 г.

Основни правила за лична хигиена - здравно - информационен материал на МЗ и НЦОЗА

Ваканционни форми и инициативи през лятната ваканция - 2022 година

План за сигурност на ОУ "Св. Иван Рилски" за противодействие на тероризма

План и свързаната с него програма за дейностите по БДП

Противоепидемични мерки за учебната 2022/2023 в условията на COVID-19

Програма за изпълнение на националната страгения за насърчаване и повишаване на грамотността в ОУ ,,Св. Иван Рилски'' за учебната 2020/2021

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Училищна програма за превенция за ранното напускане на училище за учебната 2020/2021

Стратегия за развитието на Основно училище "Свети Иван Рилски" за периода 2020/2024