Стратегия за развитието на Основно училище "Свети Иван Рилски" за периода 2023/2028

План за действие към стратегията за развитие на ОУ "Св. Иван Рилски" за учебната 2023/2024 година

План за сигурност на ОУ "Св. Иван Рилски" за противодействие на тероризма 2023/2024 година

Годишен план за учебната 2023/2024 година

План за квалификационната дейност за учебната 2023/2024

План за за работата на училищната комисия за превенция на противообществените прояви за учебната 2023/2024

План за работата на училищната комисия по БДП за учебната 2023/2024

План за дейността на методическото обединение на учители - прогимназиален етап за учебната 2023-2024 година

План за дейността на методическото обединение на учители - начален етап за учебната 2023-2024 година

План за защита при бедствия, аварии и катастрофи за учебната 2023/2024 година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2023/2024 година

План за контролната дейност на директора за учебната 2023/2024 година