График класни и контролни работи - 2 срок

График за провеждане на обучение на учениците по защита при БАК за учебната 2023/2024 година

План-график за обучение и провеждане на тренировки по практическо усвояване на училищния план за защита при бедствия за учебната 2023/2024 година

График консултации на учители за 1 срок на учебната 2023/2024 година

Организация на учебния ден за учебната 2023/2024 година

График БДП за учебната 2023/2024 година

График спортни дейности за учебната 2023/2024 година

График класни и контролни работи - 2 срок

График ЦДО за учебната 2023/2024 година